اهداف

اهداف و جنبه های گردشگری فرهنگی در تبلور اندیشه های نوین اهداف و جنبه های گردشگری فرهنگی در تبلور اندیشه های نوین

تاریخچه

مقصود گردشگری فرهنگی (Cultural tourism) آن بخش از جریان گردشگری است که به جذابیتهای فرهنگی خاص توجه می کند. این جنبه های جذابیت متفاوتند و شامل کارهای انجام شده، موزه ها ، نمایشگاهها و از این قبیل موارد می شود.در کشورهای توسعه یافته جذابیتهای فرهنگی شامل حوزه های هنری ، نمایش نامه ها ، ارکسترها . سایر کارهای هنری و موسیقی می شود .

گوهینامه ها و افتخارات

گوهینامه ها و افتخارات

طبق آمار سازمان جهانی گردشگری، ۳۷درصد گردشگری بین المللی با انگیزۀ فرهنگی است و به طور چشمگیری این فرایند در حال افزایش است. رشد روزافزون این نوع از گردشگری، توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران را در جهان به خود معطوف کرده است و در فرایند برنامه های توسعۀ ایران نیز این تأثیر به خوبی مشاهده می شود. د

جوایز

جوایز

مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه فرهنگی و تاریخی و یادمانی دارند. این جابه جایی به قصدِ کسب اطلاعات و ارضای نیازهای فرهنگی انجام می شود.

جوایز

مدیران

مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه فرهنگی و تاریخی و یادمانی دارند. این جابه جایی به قصدِ کسب اطلاعات و ارضای نیازهای فرهنگی انجام می شود.

پرسنل

پرسنل

در جهان سنتی، فرهنگ در قالب های اندیشگی و رفتار هایی شکل می گیرد که در هر جامعه ای بنیاد زندگی جمعی را تشکیل می دهند و از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد

شرایط همکاری با هتلداران

شرایط همکاری با هتلداران

وضیحاتتوضیحاتتوضوضیحاتتوضیحاتتوضوضیحاتتوضیحاتتوضوضیحاتتوضیحاتتوضوضیحاتتوضیحاتتوضوضیحاتتوضیحات توضوضیحاتتوضیحات توضوضیحاتتوضیحاتتوضوضیحاتتوضیحاتتوضوضیحاتتوضی

همکاری با آژانس های مسافرتی

همکاری با آژانس های مسافرتی

وضیحاتتوضیحاتتوضوضیحاتتوضیحاتتوضوضیحاتتوضیحاتتوضوضیحاتتوضیحاتتوضوضیحاتتوضیحاتتوضوضیحاتتوضیحات توضوضیحاتتوضیحات توضوضیحاتتوضیحاتتوضوضیحاتتوضیحاتتوضوضیحاتتوضی

ارتباط باما

با پالاس تریپ راحت سفر کنید. همکاران ما همیشه همراه شما هستند.